மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

8/24/2017

விரும்பவில்லை ! விரும்புவதே இல்லை !இறப்பு
எல்லோருக்கும் வந்தே தீரும் !
ஆனால் யாரும்
~_இறக்க விரும்புவதில்லை_~!

உணவு
எல்லோருக்கும் வேண்டும் !
ஆனால் யாரும்
~_பயிர் செய்ய விரும்புவதில்லை_~ !

தண்ணீர்
எல்லோருக்கும் வேண்டும் !
ஆனால் யாரும் அதை
~_சேமிக்க விரும்புவதில்லை_~ !

பால்
எல்லோருக்கும் வேண்டும்!
ஆனால் யாரும் ~_பசுவை வளர்க்க விரும்புவதில்லை_~ !

நிழல்
எல்லோருக்கும் வேண்டும் !
ஆனால் யாரும் ~_மரம் வளர்க்க விரும்புவதில்லை_~ !

மருமகள்
எல்லோருக்கும் வேண்டும் ! 
ஆனால் யாரும் மகளை பெற்றெடுக்க விரும்பவில்லை_~ !

நல்ல செய்தி
படித்து ஆஹா வென,
புகழ்பவர் அதை ~_மக்களிடம் கொண்டு செல்ல விரும்புவதே இல்லை_~ !

 

நீங்கள் எப்படி?
நல்ல பதிவை
எல்லோருக்கும் படிக்க ஆசை  !
ஆனால் யாரும் அப்படி பதிவு செய்ய விரும்புவதில்லை!