மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

11/05/2013

இராமலிங்க அடிகள் கொள்கைகள்* கடவுள் ஒருவரே.  அவர் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர்.

* புலால் உணவு உண்ணக்கூடாது.

 * எந்த உயிரையும் கொல்லக்கூடாது.

* சாதி, மதம், இனம், மொழி முதலிய வேறுபாடு கூடாது. *
இறந்தவர்களை எரிக்கக் கூடாது. சமாதி வைத்தல் வேண்டும்.

 * எதிலும் பொது நோக்கம் வேண்டும்.

* பசித்தவர்களுக்கு சாதி, மதம், இனம், மொழி முதலிய வேறுபாடு கருதாது உணவளித்தல் வேண்டும்.

 * சிறு தெய்வ வழிபாடு கூடாது. அவற்றின் பெயரால் பலி இடுதலும் கூடாது.

 * எல்லா உயிர்களும் நமக்கு உறவுகளே. அவற்றைத் துன்புறுத்தக்கூடாது.


* நல்லோர் மனதை நடுங்க செய்யாதே.
 
* தானம் கொடுப்போரைத் தடுத்து நிறுத்தாதே.


 * மனமொத்த நட்புக்கு வஞ்சகம் செய்யாதே.

 * ஏழைகள் வயிறு எரியச் செய்யாதே.

* பொருளை இச்சித்து பொய் சொல்லாதே.

 * பசித்தோர் முகத்தைப் பாராதிராதே.

* இரப்போர்க்கு பிச்சை இல்லை என்னாதே.

* குருவை வணங்கக் கூசி நிற்காதே.

* வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் விருட்சம் அழிக்காதே

* தந்தை தாய் மொழியைத் தள்ளி நடக்காதே.