மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

3/08/2014

திருவண்ணாமலை கிரிவல நாட்கள் 2015Auspicious dates 2015 to perform Girivalam at Thiruvannamalai


kalashGIRIVALM DATES AND TIMING  IN 2015 kalash
decoration


05
January
(Monday)
4-1-15 04-01-15   8:48 AM to 05-01-15  at  9:28 AM 
03
February
(Tuesday)
03-02-15  2:21 AM to 04-02-15  at  3.59 AM 
05
March
(Thursday)
04-03-15  8:55 PM  to 05-03-15 at 11.02 PM 
04
April
(Saturday)
03-04-15  3:03 PM to 04-04-15  at  5.57 PM 
04
May
(Monday)
03-05-15  7:22 AM to 04-05-15  at  8.30 AM 
02
June
(Tuesday)
01-06-15  9:12 PM to 02-06-15  at 9.21 PM 
02
July
(Thursday)
01-07-15  8:39 AM to 02-07-15  at 7.50 AM 
31
July
(Friday)
30-07-15  6.12 PM to 31-07-15  at 4.36 PM 
29
August
(Saturday)
29-08-15  2.41 AM to 30-08-15 at 12.33 AM 
28
September
(Monday)
27-9-15  10.55 AM  to 28-09-15 at 8.31 AM 
27
October
(Tuesday)
26-10-15 7.44 PM  to 27-10-15 at 5.23 PM 
25
November
(Wednesday)
25-11-15  5.51 AM  to 26-11-15 at 3.55 AM 
25
December
(Friday)
24-12-15  5.44 PM  to  25-11-15 at 4.30 PM 


Purnima days in 2015 based on Indian Standard Time (IST)

Purnima 2015 Dates

January 5, 2015, Monday. Time is from 8:48 AM on January 4 to 9:28 AM on January 5 - Paush Poornima. Vrat or fasting is on January 4

February 3, 2015, Tuesday. Time is from 2:21 AM on February 3 to 3:59 AM on February 4 - Magh Poornima.Vrat or fasting is on February 3.

March 5, 2015, Thursday. Time is from 8:55 PM on March 4 to 11:02 PM on March 5 - Falgun or Phalgun Purnima - Holika Dahan - Holi Festival. Vrat or fasting is on March 5.

April 4, 2015, Saturday. Time is from 3:03 PM on April 3 to 4:57 PM on April 4 - Chaitra Purnima (Hanuman Jayanti). Fasting is on April 3

May 4, 2015, Monday. Time is from 7:22 AM on May 3 to 8:30 AM on May 4 - Vaishakh Poornima - Budha Purnima. Vrat is on May 3

June 2, 2015, Tuesday. Time is from 9:12 PM on June 1 to 9:21 PM on June 2 - Jyeshta Purnima (Vat Savitri Poornima is on June 2). Fasting is on June 2

July 2, 2015, Thursday. 8:39 AM on July 1 to 7:50 AM on July 2 - Adhika Masa Ashada Purnima. Fasting is on July 2.

July 31, 2015, Friday. 6:12 PM on July 30 to 4:36 PM on July 31 - Ashada Purnima - Vyasa Purnima – Guru Poornima. Fasting or Vrat is on July 30
August 29, 2015, Saturday. Time is from 2:41 AM on August 29 to 12:33 AM on August 30. Shravan Purnima - Narali Poornima. Raksha Bandhan. Avani Avittam. Upakarma. Fasting is on August 29

September 28, 2015, Monday – Time is from 10:55 AM on September 27 to 8:31 AM on September 28 - Bhadrapad Poornima. Vrat is on September 27.
October 27, 2015, Tuesday – Time is from 7:44 PM on October 26 to 5:23 PM on October 27. Ashwin Purnima – (Sharad Poornima - Kojagari Purnima are marked on October 26). Fasting is on October 26.

November 25, 2015, Wednesday – Time is from 5:51 AM on November 25 to 3:55 AM on November 26. Kartik Poornima – Dev Diwali – Tripurai Purnima - Tulsi Vivah ends. Fasting is on November 25.

December 25, 2015, Friday – Time is from 5:44 PM on December 24 to 4:30 PM on December 25. Margashirsh Purnima - Datta Jayanti. Fasting is on December 24.

3/06/2014

ஓய்வு


வேலைக்கு செல்பவர்களுக்குநாளை ஒருநாள் ஓய்வு,

வேலைக்கு செல்லாத

இல்லத்தரசிக்கு அந்த ஒருநாள்

ஓய்வு கூட கிடைப்பதில்லை.