மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

11/08/2011

Politician

¡÷ ¡÷ ±øÄ¡õ «Ãº¢ÂÖìÌ ÅçÅñÎõ?
 
¯Ä¸ò¾¢ø ÁÉ¢¾É¡¸ À¢Èó¾ «¨ÉÅÕõ ÁÉ¢¾÷ «øÄ.
 
±Åý ´ÕÅý ÁüÈÅÕìÌ ¯¼Ä¡Öõ ¯ûÇò¾¡Öõ ¾£íÌ þ¨Ç측Áø þÕ¸¢ýÈ¡§Ã¡ «Å§Ã ¯ñ¨ÁÂ¡É ÁÉ¢¾÷.
 
¿ýÌ ÀÊò¾ÅÕõ, ÁÉ¢¾ ÀñÒ ¯ûÇÅÕõ, §º¨Å ÁÉôÀ¡ý¨Á ¦¸¡ñ¼ÅÕõ, +

°Æø «üÈ  ¦¸¡û¨¸¸¨Ç  ¦¸¡ñ¼ÅÕõ,


¾ýɼì¸õ ¯¨¼ÂÅÕõ, ¾É¢ÁÉ¢¾ ´Æì¸õ ¯¨¼ÂÅÕõ, ÁüÈÅÕ측¸ ÁðΧÁ Å¡Æ           Å¢ÕõÒõ µÕÅ÷, ÍÕí¸ ÜÈ¢ý À¢È÷ ¿Äý §ÀÏÀŧà «Ãº¢ÂÖìÌ ÅçÅñÎõ

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக