மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Digital Clock + Date

12/01/2011

சர்க்கரை நோய் விழிப்புணர்வு.``R¼ÚTÖ‰ SÖyz¥ NŸeLÛW ÚSÖš A‡L¡†‰ Y£f\‰. A‡L T£UÁ E·[YŸLºeh NŸeLÛW ÚSÖš Y£YR¼h YÖš“ E·[‰. ÙLÖµ“ N†‰ E·[YŸLºeh• C‰ YWXÖ•. S®] pfoÛN ™X• ÙLÖµ“o N†ÛR AL¼½ NŸeLÛW ÚSÖšÛV R|eLXÖ•. NŸeLÛW ÚSÖš C£TYŸLºeh C£RV TÖ‡“ H¼T|•. R¼ÚTÖÛRV S®] pfoÛN ˜Û\VÖ¥ NŸeLÛWÛV R|eL ˜z•. G]ÚY ÙTÖ‰UeLºeh NŸeLÛW ÚSÖš h½†R S¥X «³“QŸ° ÚRÛY'' GÁ\ÖŸ.

p¿WL TÖ‡“

RtÛNÛV ÚNŸ‹R p¿WL p\“ PÖePŸ ÚUÖLÁRÖÍ ÚTrÛL›¥, ``NŸeLÛW ÚSÖš TÖ‡“ LÖWQUÖL ÙT£•TÖXÖÚ]Ö£eh p¿WLjL· TÖ‡eLTy| AY‡T|fÁ\]Ÿ. p¿WL• TÖ‡eLTyPYŸLºeh p¿WL RÖ]• ÙNšV VÖ£• ÛR¡VUÖL ˜ÁY£Y‡¥ÛX. CR]Ö¥ p¿W RÖ]• ÙLÖ|ÚTÖ¡Á G‚eÛL hÛ\‹‰ Y£f\‰. BW•T ŒÛXÚXÚV NŸeLÛW ÚSÖÛV L|‘z†‰ pfoÛN ÙT¼¿«yPÖ¥ p¿WL• E·TP T¥ÚY¿ TÖ‡“L· H¼TPÖU¥ TÖ‰LÖ†‰e ÙLÖ·[ ˜z•. ÙTÖ‰UeL· RÖÁ NŸeLÛW ÚSÖ›¥ C£‹‰ RjLÛ[ TÖ‰LÖeL ˜ÁiyzÚV «³“QŸ°PÁ C£eLÚY|•'' GÁ\ÖŸ.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக