மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

12/10/2011

அகந்தையை அகற்றினால்
01.

mfe;ijia ntd;W tpl;lhy; mlf;fk;
jhdhf tUk 
02.
vy;yh nrhj;ijAk; tpl ehtpw;F mjd; nrhe;jf;fhud; kpfTk; gag;gl Ntz;Lk;


03.
FbNghij jd;dpr;irahd igj;jpaf;fhud;


04.
ciog;G cliy gyg;gLj;Jtijg; Nghy f~;lq;fs; kdj;ij cWjpahf;Ffpd;wd


05.
njhlh;e;J jpahdj;ijAk;> JwitAk; filg;gpbj;jhy; xUtd; jd;idNa mwpa KbAk;


06.
czh;Tfs; khwyhk;  epidTfs; khWtjpy;iy


07.
epfo;fhyj;ij ,og;gjhy; vy;yhf; fhyj;ijAk; ,of;fpNwhk;


08.
ntw;wpahsdhf tu Kaw;rpg;gij tpl Kf;fpakhdtdhf khw Kaw;rp nra;


09.
xU ngha; <l;bia tpl Mokhd fhaj;ij cz;lhf;Fk;கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக